Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Закон

Закон о високом образовању

Закон о високом образовању - до 07.10.2017.

 

Статут

Статут Факултета уметности - НОВИ

Статут Факултета уметности

 

Правилници

Правилник о упису у прву годину основних акдемских студија

Правилник о упису на мастер академске студије

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 

Правилник о начину припреме и поступку израде и одбране завршног рада на Мастер академским студијама

Правилник о стручној пракси студената

Правилник о листи стручних академских и научних назива

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и за услуге које факултет пружа у образовно - уметничко - научном раду

Правилник о условима и начину коришћења службених возила

Правилник о службеним путовањима

Правилник о награђивању студената

Правилник о дисциплинској одговорности студената Факултета уметности

Кодекс о академском интегритету Факултета уметности у Приштини

План примене мера

 

Правилници за акредитацију

Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма

Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа

Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа

Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма

Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

 

Правилници и документа за избор наставника

Правилник о начину и поступку утврђивања предлога за стицање звања и заснивања радног односа  наставника

Правилник о ближим условима за избор у звање наставника (Универзитет)

Правилник о условима, начину и поступку стицања звања сарадника

Правилник о критеријумима за доделу титуле почасног професора, признања и награда факултета

Правилник о извођењу приступног предавања, приступних вежби и аудиције

Минимални услови за избор у звање наставника на Универзитету (Национални савет)   

Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача

Одлука Сената Универзитета у Приштини број 21-695/73 од 21.09.2021. године

 

Обрасци биографских података за кандидате који се пријављују на конкурс за избор наставника:

Поље: УМЕТНОСТ

1. а – Одсек ликовних уметности

1. б – Одсек музичке уметности

1. в – Одсек драмских уметности

Поље: ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. г – Одсеци ликовних, музичке и драмских уметности.

 

Модел и упутство - Избор у звање наставника

 

Обрасци биографских података за кандидате који се пријављују на конкурс за избор сарадника:

Поље: УМЕТНОСТ

2. а – Одсек ликовних уметности

2. б – Одсек музичке уметности

2. в – Одсек драмских уметности

Поље: ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 

2. г – Одсеци ликовних, музичке и драмских уметности.

 

Модел и упутство - Избор у звање сарадника

 

Обрасци за избор наставника

Образац 1 - сажетак

Образац 2 - наука

Образац 3 - уметност

 

Обрасци за избор сарадника

Образац 1 - наука

Образац 2 - уметност

  

Обрасци за мастер

Образац 1 - Молба за одобрење теме завршног рада

Образац 2 - Извештај о оцени програма

Образац 3 - Изјава

Образац 4 - Пријавни лист за одбрану завршног рада

Образац 5 - Записник о одбрани завршног рада

 

Обрасци

Образац - Студентски истраживачки рад

Образац - Стручна пракса

Образац - Споразум о реализацији стручне праксе

 

 Одлуке о акредитацији

Одлука о акредитацији високошколске установе

Одлука о акредитацији високошколске установе 2016

Одлука о акредитацији факултета за обављање научноистраживачке делатности

 

Дозвола за рад

Решење о допуни дозволе за рад

Решење о допуни дозволе за рад 2019.

Решење о допуни дозволе за рад 2022. 

 

Основне академске студије

Одлука о акредитацији студијског програма Сликарство ОАС

Одлука о акредитацији студијског програма Графика ОАС

Одлука о акредитацији студијског програма Вајарство ОАС

Одлука о акредитацији студијског програма Графички дизајн ОАС

Одлука о акредитацији студијског програма Музичка педагогија ОАС

Одлука о акредитацији студијског програма Клавир ОАС

Одлука о акредитацији студијског програма Виолина ОАС

Одлука о акредитацији студијског програма Глума ОАС

Одлука о акредитацији студијског програма Сликарство ОАС 2016.

Одлука о акредитацији студијског програма Графика ОАС 2016.

Одлука о акредитацији студијског програма Вајарство ОАС 2016.

Одлука о акредитацији студијског програма Графички дизајн ОАС 2017.

Одлука о акредитацији студијског програма Глума ОАС 2015.

Одлука о акредитацији студијског програма Извођачке уметности ОАС 2016.

Одлука о акредитацији студијског програма Музичка педагогија ОАС 2019.

 

Мастер академске студије

Одлука о акредитацији студијског програма Сликарство МАС

Одлука о акредитацији студијског програма Графика МАС

Одлука о акредитацији студијског програма Вајарство МАС

Одлука о акредитацији студијског програма Графички дизајн МАС

Одлука о акредитацији студијског програма Глума МАС

Одлука о акредитацији студијског програма Сликарство МАС 2016.

Одлука о акредитацији студијског програма Графика МАС 2016.

Одлука о акредитацији студијског програма Вајарство МАС 2016.

Одлука о акредитацији студијског програма Глума МАС 2015.

Одлука о акредитацији студијског програма Извођачке уметности МАС 2016.

Одлука о акредитацији студијског програма Музичка педагогија МАС 2018.

Одлука о акредитацији студијског програма Графички дизајн МАС 2018.

 

Накнада за услуге које факултет пружа у образовно - уметничком - научном раду

Ценовник