Main menu
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide_konsultacije.png

У прву годину основних академских студија, на акредитоване студијске програме Факултета уметности, може се уписати 48 студената.

Факултет уметности у Звечану је вишедеценијска, успешна, образовно - уметничка установа чија је основна делатност високошколско образовање из области: ликовних, музичких и драмских уметности и друштвено - хуманистичких наука на студијама првог (основне академске) и другог степена (мастер академскe студије), у складу са правилима студирања заснованим на европском систему преноса и акумулације ЕСПБ бодова. Настава се организује у складу са Законом о високом образовању Републике Србије, који се темељи на принципима Болоњске декларације. У прву годину основних академских студија, на акредитоване студијске програме Факултета уметности, може се уписати 48 студената.

Факултет уметности

Студијски програм

ОАС

Буџет

Самофинансирање

Одсек ликовних уметности

 

ОАС Сликарство

3

3

ОАС Графика

2

2

ОАС Вајарство

2

2

ОАС Графички дизајн

3

3

Укупно на одсеку ликовних уметности

10

10

Одсек музичке уметности

 

ОАС Музичка педагогија

6

6

ОАС Извођачке уметности

 

 

                     модули:

Клавир,

Гудачки инструменти 

Подмодул: ВИОЛИНА

Подмодул: ВИОЛА

Подмодул: ВИОЛОНЧЕЛО

Дувачки инструменти

Подмодул: ФЛАУТА

Подмодул: КЛАРИНЕТ

Подмодул: ТРУБА

6

2

Укупно на одсеку музичке уметности

 12

8

Одсек драмских уметности

 

ОАС Глума

4

4

Укупно

26

22

 *Уписне квоте усклађене су са Одлуком Владе Републике Србије (05 број 612-4982/2019 од 23.5.2019. године) о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години. Расподела одобреног броја буџетских места за упис у прву годину основних академских студија одређена је пропорционално у односу на акредитовани број студената на студијским програмима, назначен у Уверењу о акредитацији студијских програма Факултета.

ОПШТИ УСЛОВИ

Испиту за проверу склоности и способности  на Oдсецима ликовних уметности и драмских уметности могу приступити:

 • Кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем трајању.
 • Кандидати са непотпуним средњим образовањем (са три разреда средње школе) који положе допунске испите.

Испиту за проверу склоности и способности на Одсеку музичке уметности могу приступити:

 • кандидати са одговарајућим средњим музичким образовањем у четворогодишњем трајању (средње музичке школе, средње војне музичке школе и Школа за музичке таленте у Ћуприји);
 • кандидати са непотпуним одговарајућим средњим музичким образовањем (три разреда средње музичке школе) који положе допунске испите.

*Средње музичко образовање образовног профила Музички извођач-гудачки инструменти са главним предметом Виолина сматра се одговарајућим средњим музичким образовањем за кандидате који конкуришу на студијски програм Извођачке уметности - модул Гудачки инструменти - подмодул Виола.

КОНКУРСНИ РОК

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

17. 6 -28. 6. 2019.

Рок за предају докумената

26. 6 - 27. 6. 2019.

Допунски испити

1.7-3.7.2019.

Испит за проверу склоности и способности

Одсек музичке уметности

3.7-5.7.2019.

Испит за проверу склоности и способности

Одсек ликовних уметности

5.7.2019.

Испит за проверу склоности и способности

Одсек драмских уметности

4.7 - 6.7.2019.

Прелиминарна ранг листа

8.7 - 10.7.2019.

Коначна ранг листа

8.7 - 11.7.2019.

Упис у прву годину

ПРОГРАМ ДОПУНСКИХ ИСПИТА
И ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКAДЕМСКИХ СТУДИЈА

 ДОПУНСКИ ИСПИТИ

Допунске  испите  полажу  кандидати  који  имају  непотпуно средње образовање (три разреда средње школе) на одсецима ликовних и драмских уметности односно непотпуно одговарајуће средње музичко образовање (три разреда средње музичке школе одговарајућег профила) на Одсеку музичке уметности.

Допунски испити се полажу по програму средњег образовања, из следећих предметa:

Одсек  ликовних уметности:

а) писмени испит из:

 • Српског језика и књижевности,

б) усмени испит из:

 • Српског језика и књижевности,
 • Историје,
 • Историје уметности
 • Психологије.

*Сви допунски испити полажу се по програму средњег oбразовања.

Одсек музичке уметности: 

а) Писмени/писани испит из:

 • Српског језика и књижевности,
 • Хармонијe,
 • Контрапунктa.

б)  Усмени испит из:

 • Српског језика и књижевности,
 • Музичких облика,
 • Солфеђа,
 • Историје музике и
 • Психологиje.

*Сви допунски испити полажу се по програму средњег музичког oбразовања.

Одсек  драмских уметности: 

 • Српског језика и књижевности;
 • Историје;
 • једног од светских језика (руски, енглески, француски и нeмачки)
 • Уметност  (ликовна и музичка).

*Сви допунски испити полажу се по програму средњег oбразовања.

 

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

Испит за проверу склоности и способности полажу кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању (на Oдсецима ликовних и драмских уметности)  односно одговарајуће средње музичкo образовање у четворогодишњем трајању (на Одсеку музичке уметности) и кандидати који су положили допунске испите.

 

САДРЖАЈ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

Одсек  ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

 Испит за проверу склоности и способности траје три дана и обухвата :

За студијски програм СЛИКАРСТВО:

 • цртање гипсане фигуре – мртва природа, техника : угљен на пак папиру, димензије 70 х 100 цм – један дан,
 • цртање: портрет и фигура према живом /гипсаном моделу, техника : угљен на пак папиру, димензија 70 х 100 цм – један дан,
 • сликање мртве природе, техника : темпера на акварел папиру ( 70 х 100 цм или 70 х 50 цм ) – један дан

За студијски програм ВАЈАРСТВО:

 • цртање гипсане фигуре – мртва природа, техника: угљен на пак папиру, димензије 70 х 100 цм – један дан,
 • вајање главе према живом или гипсаном моделу – два дана.

За студијски програм ГРАФИКА:

 • цртање гипсане фигуре – мртва природа, техника: угљен на пак папиру димензије 70 х 100 цм – један дан,
 • цртање: портрет и фигура према живом /гипсаном моделу, техника: угљен на пак папиру, димензија 70 х 100 цм – један дан,
 • рад на припреми графике за високу и дубоку штампу – један дан.

За студијски програм ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН:

 • цртање гипсане фигуре ,  мртва природа, техника: угљен на пак папиру, димензије 70 х 100 цм – један дан,
 • цртање: портрет и фигура према живом /гипсаном моделу, техника: угљен на пак папиру, димензија 70 х 100 цм – један дан,
 • рад на припреми идејног решења графичког дизајна на задату тему – један дан.

Напомена: Ради утврђивања талента за ликовно стваралаштво кандидати нису у обавези да достављају мапу са цртежима.

 

Распоред полагања испита за проверу склоности и способности за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2019/2020 годину - Ликовни одсек.

 

Одсек МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Студијски програм МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА

Кандидати који конкуришу за студијски програм Музичка педагогија, полажу: 

1. Испит из Хармоније са анализом музичког дела 

 • Хармонизација задатог сопрана, баса или комбинација оба гласа (са применом ванакордских тонова, алтерација и свих врста модулација), 
 • формална и хармонска анализа краће (или дела веће) композиције. 

2. Испит из Солфеђа (са тестом из теорије) 

Тежине је градива из предмета Солфеђо образовног профила Музички сарадник - теоретичар. Испит се састоји од писаног и усменог дела. 

Писани део: 

А) Једногласни и двогласни диктат. 

Диктати се свирају: 

 • једанпут у целини,
 • двотакт по двотакт или фраза по фраза у зависности од фактуре диктата, тако што се свака целина понавља два пута а затим још једном понови и повеже са следећом целином (двотактом или фразом),
 • после издиктираних двотакта тј. фраза, диктати се свирају у целини – једногласни једном а двогласни два пута. 

Б) Тест из теорије музике: 

Усмени део: 

 • слушање и опажање интервала и акорада,
 • мелодијска етида prima vista, (алтерације, модулације, мутације), 
 • парлато пример prima vista. 

3. Испит из Клавира 

 • Једна лествица,
 • једна етида или виртуозна композиција сличних захтева (Черни оп. 299, I и II свеска, Крамер-Билов, I и II свеска, Лехшорн оп. 66... ),
 • једна композиција полифоног стила (Ј. С. Бах: Инвенције),
 • I став сонатне форме (Хајдн, Моцарт, Бетовен...),
 • једна композиција по слободном избору.

Напомена: програм се изводи напамет. 

Студијски програм ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

Сви кандидати који конкуришу за студијски програм Извођачке уметности, полажу: 

1. Испит из Солфеђа, чији су програмски захтеви усклађени са тежином градива предмета Солфеђо, образовног профила Музички извођач, а састоји се из: 

А) Писани део - израда једногласног диктата. 

Диктат се свира: 

 • једанпут у целини,
 • двотакт по двотакт или фраза по фраза у зависности од фактуре диктата, тако што се свака целина понавља два пута а затим и још једном понови и повеже са следећом целином (двотактом или фразом),
 • после издиктираних двотакта тј. фраза, диктат се свира у целини једанпут. 

Б) Усмени део:

 • слушање и опажање интервала и акорада,
 • мелодијска етида prima vista (алтерације, модулације, мутације),
 • парлато пример prima vista. 

2. Испит из ИНСТРУМЕНТА, у зависности од модула (подмодула) за који се конкурише. 

Програмски захтеви по модулима (подмодулима):

Модул КЛАВИР: 

 • Прелудијум и фуга (Ј.С.Бах: ДТК прва и друга свеска), 
 • виртуозна етида,
 • став сонате писане у сонатном облику.

Напомена: програм се изводи напамет. 

Модул ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ: 

Подмодул ВИОЛИНА 

 • Скала кроз три октаве по избору (терце, сексте и октаве; потези: легато, спикато, сотије),
 • једна етида, односно каприс (Кројцер, Донт, Фиорило, Мазас, Паганини),
 • два става из Бахових соло партита или соната (1 спори и 1 брзи став из исте),
 • један концерт (Брух, Менделсон, Моцарт - један од 5, Сен Санс, Вивалди - једно од 4 годишња доба...). 

Напомена: програм се изводи напамет. 

Подмодул ВИОЛА 

 • Једна етида (Кампањоли, Хофмајстер, Палашко...),
 • спори и брзи ставови Бахових соло соната за виолину и виолончело,
 • концерт (Хофмајстер, Штамиц, Шуберт, Хендл, Ј. Кристијан Бах, Форсајт...).

Напомена: програм се изводи напамет. 

 Подмодул ВИОЛОНЧЕЛО 

 • Једна етида или каприс (Попер, Доцауер, Грицмахер, Пјати..),
 • Ј. С. Бах: 2 става из једне од 6 свита за соло виолончело (морају бити из исте свите од којих је прелудијум обавезан став, а други по слободном избору),
 • концерт: први или други и трећи став са каденцом, следећих аутора: Бокерини - Бе-дур, Сен Санс - а-мол, Хајдн - Це-дур, Хајдн - Де-дур, Лало...

Напомена: програм се изводи напамет. 

Модул ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Подмодул ФЛАУТА 

 • Једна етида (Келер оп. 75, Паганини - Каприси, Елерт - Каприси, Жан Жан...),
 • једно циклично дело (концерт из периода класицизма),
 • један комад (едиција француских аутора за флауту). 

Напомена: једно од наведених дела свира се напамет. 

Подмодул КЛАРИНЕТ 

 • Скале (све дурске и молске скале и трозвуци, доминантни и умањени септакорди и хроматика),
 • једна етида (Е. Cavallini, A. Giampieri, А. Grgin, H. Klosé, А. Uhl, Z. Vartanjan...),
 • једно циклично дело (F. Danzi, F. A. Hoffmeister, C. Saint-Saëns, Ј. Stamitz, К. Stamitz, C. M. Weber...),
 • један концертни комад (G. Bonnard, B. Brun, D. Despić, А. Grgin, L. Perminov, H. Rabaud, C. M. Weber...),
 • читање с листа (из: Миленко Стефановић, Оркестарске студије за кларинет, I, II).

Напомена: Програм мора обухватити композиције из различитих стилских епоха. Поред препоручених, могуће је изводити и друге композиције са одговарајућим музичким и техничким захтевима. Најмање једна композиција (концерт или концертни комад) изводи се напамет. 

Подмодул ТРУБА 

 • Све дурске и молске скале са разложеним трозвуцима и септакоридима,
 • једна етида,
 • једно циклично дело (Ј. Хајдн, Хјумл, Ж. Ибо, П. Хиндемит, Т. Албинони...),
 • један концертни комад,
 • читање с листа једне лакше композиције.

Напомена: једно од наведених дела свира се напамет. 

Кандидат који конкурише на било ком од подмодула модула Гудачки и Дувачки инструменти а коме је неопходна услуга клавирског сарадника Факултета на Испиту за проверу склоности и способности, обавезан је да,  најкасније  7 (седам) дана пре Испита за проверу склоности и способности (24.6.2019.), достави нотни материјал клавирске пратње. Нотни материјал доставити на e-mail адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Распоред полагања испита за проверу склоности и способности за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2019/2020 годину - Музички одсек.

 

Одсек  ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

Студијски програм – ГЛУМА

 • драмски монолог (по избору кандидата),
 • монолог из комедије домаћег комедиографа,
 • рецитација (по избору кандидата).

Кандидат је дужан да напамет научи и припреми сва три задатка. Комисија може, након приказаног програма, поставити кандидату и накнадне задатке (имитације, импровизације), ради стицања што потпунијег суда о способностима кандидата.

Распоред полагања испита за проверу склоности и способности за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2019/2020 годину - Драмски одсек.

 ДОКУМЕНТА

 Пријаве на конкурс предају се Студентској служби Факултета уметности лично,или путем поште, где кандидат сам сноси одговорност за иста. 

Приликом пријаве, кандидат прилаже следећа документа:

 • пријаву (добија се у Студентској служби)
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал или оверена фотокопија)
 • сведочанства сва четири разреда средње школе (односно три, уколико кандидат нема завршену средњу школу) - оригинал или оверенe фотокопије
 • доказ о извршеноj уплати за полагање допунских испита (кандидати са непотпуним средњим образовањем),
 • доказ о извршеноj уплати за полагање Испита за проверу склоности и способности
 • лекарско уверење,
 • фотографију у формату дописне карте (кандидати који конкуришу на студијски програм ОАС Глума)
 • кратку биографију (студенти који конкуришу на ОАС Извођачке уметности и ОАС Глума). 

УПЛАТЕ

 Кандидати који полажу допунске испите, уплаћују накнаду у износу од 5.000,00 динара за сваки предмет.

Кандидати који полажу Испит за проверу склоности и способности, уплаћују накнаду у износу од 10.000,00 динара. 

Наведени износи уплаћују се пре изласка на одређени испит, на жиро рачун Факултета уметности 

840 -1495666 – 59

Кандидати су дужни да, пре изласка на одређени испит, доставе Студентској служби доказ о извршеној уплати. Кандидати који не доставе доказ о извршеној уплати, не могу приступити полагању допунских испита нити Испита за проверу склоности и способности. 

Кандидати су обавезни да на полагање допунских испита и Испита за проверу склоности и способности понесу са собом личну карту или пасош.

За време трајања писмених испита није дозвољено уношење и коришћење мобилних телефона, средстава за снимање и свих других техничких средстава. У супротном, кандидат ће бити дисквалификован. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА НА РАНГ ЛИСТИ

Редослед  кандидата  на  ранг  листи  објављује  се  на  основу Правилника  о критеријумима и поступку избора кандидата за упис у прву годину основних академских студија. Кандидати који нису положили Испит за проверу склоности и способности  не рангирају се.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД

Учесник конкурса за упис може поднети писмени приговор на ранг листу декану Факултета, у року од 24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. Кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет решава по жалби у року од два дана од њеног пријема.

Кандидати који не положе Испит за проверу склоности и способности, дужни су да подигну своја документа у року од пет дана по објављивању коначних резултата конкурса.

Фотокопије докумената се не враћају.

УПИС

Кандидати који су положили Испит за проверу склоности и способности, приликом уписа у прву годину основних академских студија, дужни су да доставе следећа оригинална документа:

 • диплому средње школе
 • сведочанства  сва четири разреда средње школе (три разреда средње школе)
 • два пријавна листа ( обрасци ШВ 20 )
 • индекс
 • две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм
 • доказ о уплати школарине, која за самофинансирајуће студенте за школску 2019/2020. годину, износи 100.000, 00 динара и може се уплатити у пет рата
 • доказ о уплати уписнине за студенте који се финансирају из буџета, која за школску 2019/2020. годину износи 6.000, 00 динара и уплаћује се на дан уписа у прву годину основних акaдемских студија
 • доказ о уплати школарине за стране држављане, која за школску 2019/2020. годину износи 3.000,00 €
 • доказ о уплати таксе за „ДДОР Нови Сад“ осигурање , у износу од 500,00 дин.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадник српске националне мањине из суседне земље (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора) у школској 2019/2020. години може се уписати у прву годину студија, под истим условима као држављанин Републике Србије. 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије. 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У СТАТУСУ МИГРАНТА/ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА

Страни држављани у статусу мигранта/тражилаца азила уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.