Main menu
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide_konsultacije.png

У складу с Уверењима о акредитацији студијских програма, на студијске програме мастер академских студија (даље: МАС) Факултета уметности, школске 2019/20. може се уписати: 

 

ОДСЕК ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

Студијски програм

Буџет

Само-финан.

Укупно

Сликарство

8

11

19

Вајарство

Графика

Графички дизајн

ОДСЕК  МУЗИЧКИХ УМЕТНОСТИ

Студијски програм

Буџет

Само-финан.

Укупно

Извођачке уметности

2

6

8

Модул Клавир

Модул Гудачки инструменти

Виолина

Виола

Виолончело

Модул Дувачки инструменти

Флаута

Кларинет

Труба

Студијски програм

 

 

 

Музичка педагогија

2

10

12

ОДСЕК ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

Студијски програм

Буџет

Само-финан.

Укупно

Глума

4

4

8

УКУПНО

16

31

47

Уписне квоте усклађене су с Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/20. години (Одлука 05 број 612-4985/2019 од 23. маја 2019. године).Расподела одобреног броја буџетских места за упис у прву годину академских студија одређена је пропорционално у односу на број студената на студијским програмима, који је назначен у уверењима о акредитацији студијских програма Факултета.

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има:

–      завршене одговарајуће основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ и положен пријемни испит,

–      завршене студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању и положен пријемни испит.

Пријемни испит полаже се након објављеног конкурса.

 ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ОДСЕК  ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 

Студијски програми СЛИКАРСТВО, ВАЈАРСТВО, ГРАФИКА и ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Кандидат је обавезан да, приликом предаје докумената за полагање пријемног испита, комисији на увид достави следеће:

• За студијске програме: Сликарство, Вајарство, Графика

портфолио (6 реализованих радова из уже уметничке области са евентуалном пратећом презентацијом: скицама, фотографијама, видео-записима...) и 10 цртежа, са назнаком студијског програма за који се конкурише,

– биографске податке и податке о излагачкој активности, у електронској форми.

– предлог ментора завршног рада.

• За студијски програм Графички дизајн 

– портфолио-презентацију радова из области Графичког дизајна: Графичке комуникације, Просторне графике, Опрему књиге и Плакат (минимално 7, максимално 10 пројеката, с евентуалном пратећом презентацијом: скицама, фотографијама, видео-записима...);

– биографске податке и податке о излагачкој активности, у електронској форми.

Уколико комисија за пријемни испит сматра да је потребно проверити још неке елементе, може на самом испиту од кандидата захтевати додатну проверу.

Максималан број бодова који кандидат на полагању пријемног испита може да освоји је 100.

Вредновање за рангирање и избор кандидата врши се на следећи начин:

 • успех постигнут у току основних академских студија доноси највише 20 бодова,
 • успех постигнут на пријемном испиту доноси највише 80 бодова. 

Сматра се да кандидат који на пријемном испиту не оствари више од 50% бодова, није положио пријемни испит, и не стиче право рангирања, и уписа. 

ОДСЕК  МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Студијски програм ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

Кандидат полаже пријемни испит у форми наступа отвореног за јавност – реситала, са следећим програмским захтевима:

А) Модул Клавир

 • композицијa из периода барока,
 • став сонате (обавезно у форми сонатног облика),
 • виртуозна композиција.

Б)Модул Гудачки инструменти

Подмодул Виолина

 • спори став и фуга из једне од соната за виолину соло Ј. С. Баха (оба става морају бити из исте сонате),
 • први став (са каденцом) једног од концерата за виолину и оркестар В.А.Моцарта,
 • један од концерата за виолину и клавир од периода Бетовена до данас (обавезно сва три става са каденцом).

 Подмодул Виола

 • један каприс за виолу соло следећих аутора: Ф.А.Хофмаестер, Б.Кампањоли, Ј.Донт, П.Роде, М.Вије, Ј.Паласко, М.Анцолети, П.Ровели, Ф.Фиорило, Н. Паганини,
 • Ј.С.Бах –два контрастирајућа става из једне од соната или партита за виолу соло (у оригиналу за виолину соло) или из једне од свита за виолу соло (у оригиналу за виолончело соло),
 • концерт,I илиII и III став (у обзир долазе концерти од периода класицизма па до периода 20. и 21. века).

 Подмодул Виолончело

 • први став (прелудијум) из једне од наведених свита за соло виолончело Ј.С.Баха (III, IV, V или VI);ако се свираV свита,изводе се прелудијум и фуга,
 • први став класичног или преткласичног концерта (са каденцом),
 • концерт за виолончело (Ј.Хајдн – концерт Де-дур или концерт настао после Хајдна, први или други и трећи став).

 

В) Модул  Дувачки инструменти

Подмодул Флаута

 • концерт за флауту и оркестар,
 • соната или соната за флауту соло(Ј.С.Бахa-мол, К.Ф.Е.Бахe-мол) или нека друга, сличне тежине), 
 • виртуозни комад.

 Подмодул Кларинет

Три композиције за кларинет из различитих стилских епоха:

 • концерт за кларинет и оркестар, 
 • савременa композиција за соло кларинет,
 • композицијa по избору кандидата.

Комисија може тражити проверу и других елемената (скале и сл.) уколико процени да је то неопходно ради стицања потпунијег увида у знање и потенцијале кандидата. Oчекује се да кандидати владају скалама и акордима (напамет, у обиму инструмента, у свим артикулацијама): свим дурским, молским и целостепеним скалама, хроматском скалом, дурским и молским скалама у терцама, дурским и молским трозвуцима, доминантним и умањеним септакордима.

Подмодул Труба

 • два циклична дела –једна соната и један концерт (Хајдн или Хумел),
 • виртуозни комад.

Студијски програм МАС МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА

Пријемни испит се састоји од:

А) израде писане клаузуре, у трајању од 3 сата, са темом из области предвиђених наставним програмом на основним академским студијама из једног од понуђених предмета:

 • Методика наставе солфеђа
 • Методика музичке наставе
 • Методика теоријских предмета.

Списак тема кандидатима се доставља приликом пријављивања за полагање пријемног испита.

Б) разговора комисије са кандидатом о писаном раду.

Максималан број бодова који кандидат може да освоји на полагању пријемног испита је 100.

Избор и рангирање кандидата врши се:

 • на основу успеха постигнутог у току основних академских студија – највише 15 бодова,
 • успеха из предмета који дефинишу струку – највише 15 бодова,
 • успеха постигнутог на пријемном испиту – највише 70 бодова.

Сматра се да кандидат који не оствари више од 50% бодова на пријемном испиту, није положио пријемни испит и не стиче право рангирања и уписа.

Уколико комисија за пријемни испит сматра да је потребно проверити још неке елементе, може на самоме испиту од кандидата захтевати њихову проверу.

Напомена: Кандидати који конкуришу на студијском програму Извођачке уметности за модуле Гудачки и Дувачки инструменти, у обавези су да обезбеде клавирског сарадника.

ОДСЕК ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

Студијски програм ГЛУМА  

Кандидат је обавезан да, приликом предаје докумената за полагање пријемног испита, Комисији на увид достави  кратку експликацију рада (до 3 стране куцаног текста)коју сачињавају:

 • име и презиме кандидата,
 • предмет истраживања,
 • теоријско утемљење (стручна литература на коју ће се кандидати позивати)
 • сценографско и костимографско решење,
 • подела улога,
 • сарадници и
 • жељени ментор.

        Такође, кандидати достављају биографију,мотивационо писмо и текстуални предложак (драма или драматизација одређеног дела).

Ментор је, по правилу, наставник који је водио класу током основних студија, али се, у договору с Катедром, студенту може доделити и други ментор.

Уколико кандидат има и професионалне резултате из медија – позоришта, филма, радија и ТВ – прилаже и та дела, у електронској форми.

Пријемни испит представља јединствену целину и састоји се из практичног и усменог дела:

 • Практични део
  • двадесет минута програма по избору кандидата (у обзир долази целовита монодрамска структура или комбинација монолога, рецитације, беседа, играчких, певачких или пантомимских етида и сл.) – највише 50 бодова
 • Усмени део:
  • одбрана практичног дела испита – највише 20 бодова

Практични део испита је елиминаторан.

Уколико комисија за пријемни испит сматра да је потребно проверити још неке елементе, може од кандидата на самом испиту захтевати њихову проверу.

Максималан број бодова који кандидат може да оствари на полагању пријемног испита је 100.

Избор и рангирање кандидата врши се:

 • на основу успеха постигнутог у току основних академских студија – највише 30 бодова,
 • успеха постигнутог на пријемном испиту – највише 70 бодова.

 

Кандидат који из практичног дела испита не освоји више од 50% бодова, не стиче право да изађе на усмени део испита.

Конкурсни рок за све Одсеке 

Пријаве на конкурс  

16-23.9.2019.

Пријемни испит за ликовни  одсек

24.9.2019.

Пријемни испит за музички одсек

24-25.9.2019.

Пријемни испит за драмски одсек

25.9.2019.

Прелиминарна ранг листа

25.9.2019.

Коначна ранг листа  

30.9.2019.

Упис   

30.9.2019.

Документација коју кандидати прилажу приликом пријављивања за полагање пријемног испита: 

 • пријава (добија се у Студентској служби),
 • oверена фотокопија дипломеи додатака дипломи; кандидати којима је у току израда дипломе, треба да доставе уверење о завршеном претходном школовању,
 • уверење о положеним испитима,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 12.000,00 дин.

Напомена: Приликом пријављивања за полагање пријемног испита кандидати за упис на МАС Извођачке уметности прилажу, осим напред наведених докумената, и:

 • одштампан програм који ће извести на пријемном испиту,
 • биографију,
 • репертоар листу (са посебно обележеним композицијама које је кандидат јавно изводио).

Напомена: Приликом пријављивања за полагање пријемног испита за упис на МАС на Драмском одсеку, кандидати, осим напред наведених докумената, а уколико имају професионалне резултате из медија – позоришта, филма, радија и ТВ – прилажу и та дела, у електронској форми.

 Додатна документација коју страни држављани прилажу приликом пријављивања за полагање пријемног испита:

 • решење о извршеној нострификацији дипломе претходног степена студија,
 • доказ о здравственом осигурању,
 • доказ о познавању српског језика.

Документација коју кандидати прилажу приликом уписа на МАС:

 • oверена фотокопија дипломе и додатка дипломи; кандидати којима је у току израда дипломе, треба да доставе уверење о завршеном претходном школовању),
 • два обрасца ШВ-20,
 • индекс,
 • 2 фотографије формата 3,5x4,5 cm,
 • доказ о уплати накнаде (за самофинансирајуће студенте),
 • доказ о уплати накнаде на име уписнине / школарине,
 • предлог теме/програма завршног рада (драмски одсек),
 • предлог ментора (ликовни одсек :сликарство,вајарство,графика)
 • предлог ментора( драмски одсек).

Студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, на дан уписа уплаћују износ од 6.000,00 динара.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 120.000 динара. Прву рату у износу од 30.000,00 дин. студенти уплаћују на дан уписа, а остатак школарине у шест преосталих рата.

Накнаду за осигурање у износу од 500,00 динара плаћају сви кандидати приликом уписа.

Школарина за стране држављане износи 3.000 €.

Све новчане накнаде уплаћују се на жиро рачун Факултета уметности у Звечану број:

840-1495666-59

Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на студијске програме мастер академских студија под истим условима као и домаћи држављанин.

Контакт телефон: Студентска служба: 028/497-923